Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in enkele beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Als effectief lid van de commissies Onderwijs, Landbouw en Financiën is mijn parlementaire week goed gevuld. 

Binnen de commissie Onderwijs focus ik mij op de staat van ons scholenpatrimonium en de vrije schoolkeuze. Investeringen in moderne, gezonde en energiezuinige schoolgebouwen gecombineerd met een goed inschrijvingsdecreet moeten elk kind een kwaliteitsvolle plaats garanderen in de school van zijn of haar keuze. Daarnaast ijver ik ook voor een verdere promotie van de STEM richtingen in ons onderwijs. Sterke en goed gevormde wetenschappers zijn de beste garantie dat we met onze Vlaamse kenniseconomie onze welvaart kunnen bestendigen. Een opwaardering van ons BSO en TSO onderwijs is daarbij een van de aandachtspunten. 

Binnen de commissie Landbouw verdedig ik met onze fractie de belangen van onze Vlaamse familiale landbouw en het behoud van onze schaarse open ruimte. Daarnaast houd ik me ook bezig met het spanningsveld landbouw-natuur-klimaat. Ik vertrek daarbij van het uitgangspunt dat we de landbouwer daarbij als partner en bondgenoot moeten beschouwen in de strijd tegen de Klimaat- en Milieu uitdagingen en niet moeten meegaan in de valse tegenstelling die door sommigen wordt geschetst. 

Een goed beleid staat of valt met een sluitende begroting. In de commissie Financiën waak ik er mee over dat er geen schulden worden afgewenteld op volgende generaties. Het is onze plicht om spaarzaam en efficiënt om te gaan met het ons toevertrouwde belastinggeld. In deze commissie zal ik de komende jaren ook initiatieven nemen rond administratieve vereenvoudiging en digitalisering van de Vlaamse dienstverlening.

Tot slot volg ik als plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare werken samen met collega Inez De Coninck ook de regionale mobiliteitsdossiers op. 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

van Philippe Muyters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Arnout Coel, Koen Van den Heuvel en Paul Van Miert
1440 (2022-2023) nr. 4

Amendement op het ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap

van Philippe Muyters, Stijn De Roo, Willem-Frederik Schiltz, Arnout Coel, Peter Van Rompuy en Andries Gryffroy
1424 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet over specifieke regels over de pacht

van Bart Dochy, Cathy Coudyser, Steven Coenegrachts, Sofie Joosen, Joke Schauvliege en Arnout Coel
1475 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Openbaar vervoer tijdens weekend - Bediening Binkom (Lubbeek)

van Arnout Coel aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
46 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de ingebrekestelling van de Vlaamse Regering met betrekking tot het pesticidebeleid en de doelstellingen voor het pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid

van Arnout Coel aan minister Jo Brouns
504 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Subsidies AGION - Tweede oproep naschools openstellen sportinfrastructuur

van Arnout Coel aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
828 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Arnout Coel
1440 (2022-2023) nr. 5

Verslag van de gedachtewisseling over het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Chris Steenwegen
1488 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Chris Steenwegen
1488 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2