Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in enkele beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Als effectief lid van de commissies Onderwijs, Landbouw en Financiën is mijn parlementaire week goed gevuld. 

Binnen de commissie Onderwijs focus ik mij op de staat van ons scholenpatrimonium en de vrije schoolkeuze. Investeringen in moderne, gezonde en energiezuinige schoolgebouwen gecombineerd met een goed inschrijvingsdecreet moeten elk kind een kwaliteitsvolle plaats garanderen in de school van zijn of haar keuze. Daarnaast ijver ik ook voor een verdere promotie van de STEM richtingen in ons onderwijs. Sterke en goed gevormde wetenschappers zijn de beste garantie dat we met onze Vlaamse kenniseconomie onze welvaart kunnen bestendigen. Een opwaardering van ons BSO en TSO onderwijs is daarbij een van de aandachtspunten. 

Binnen de commissie Landbouw verdedig ik met onze fractie de belangen van onze Vlaamse familiale landbouw en het behoud van onze schaarse open ruimte. Daarnaast houd ik me ook bezig met het spanningsveld landbouw-natuur-klimaat. Ik vertrek daarbij van het uitgangspunt dat we de landbouwer daarbij als partner en bondgenoot moeten beschouwen in de strijd tegen de Klimaat- en Milieu uitdagingen en niet moeten meegaan in de valse tegenstelling die door sommigen wordt geschetst. 

Een goed beleid staat of valt met een sluitende begroting. In de commissie Financiën waak ik er mee over dat er geen schulden worden afgewenteld op volgende generaties. Het is onze plicht om spaarzaam en efficiënt om te gaan met het ons toevertrouwde belastinggeld. In deze commissie zal ik de komende jaren ook initiatieven nemen rond administratieve vereenvoudiging en digitalisering van de Vlaamse dienstverlening.

Tot slot volg ik als plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare werken samen met collega Inez De Coninck ook de regionale mobiliteitsdossiers op. 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot het nemen, naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, van dringende maatregelen in het onderwijs voor kleuters, leerlingen en cursisten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (III)

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Hilâl Yalçin en Arnout Coel
1363 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Mestdecreet, wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft, en tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft (opschrift gewijzigd door de plenaire vergadering: ... tot wijziging van het Mestdecreet, wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft)

van Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Arnout Coel, Freya Perdaens en Bart Dochy
1296 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het Mestdecreet, wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft, en tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft

van Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Arnout Coel, Bart Dochy en Freya Perdaens
1296 (2021-2022) nr. 4

Recente vragen

Vraag om uitleg over de gestegen energiekosten voor scholen

van Arnout Coel aan minister Ben Weyts
3922 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2022 - Carpoolparking en fietspaden Hannuitsesteenweg (N80) Landen

van Arnout Coel aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1412 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2022 - Herinrichting Lapseheide/ Tessenderloseweg (N287) Diest en Tessenderlo

van Arnout Coel aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1420 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de toepassing en de resultaten van het positief project zoals opgenomen in het decreet Jeugddelinquentie

van Katrien Schryvers aan minister Zuhal Demir
3726 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het versterken van de risicotaxatie en de ketenaanpak bij de aanpak en de opvolging van intrafamiliaal geweld

van Katrien Schryvers aan minister Zuhal Demir
3532 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de verschillende contexten waarin seksueel geweld wordt gepleegd

van Katrien Schryvers aan minister Zuhal Demir
3496 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2