Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in enkele beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Als effectief lid van de commissies Onderwijs, Landbouw en Financiën is mijn parlementaire week goed gevuld. 

Binnen de commissie Onderwijs focus ik mij op de staat van ons scholenpatrimonium en de vrije schoolkeuze. Investeringen in moderne, gezonde en energiezuinige schoolgebouwen gecombineerd met een goed inschrijvingsdecreet moeten elk kind een kwaliteitsvolle plaats garanderen in de school van zijn of haar keuze. Daarnaast ijver ik ook voor een verdere promotie van de STEM richtingen in ons onderwijs. Sterke en goed gevormde wetenschappers zijn de beste garantie dat we met onze Vlaamse kenniseconomie onze welvaart kunnen bestendigen. Een opwaardering van ons BSO en TSO onderwijs is daarbij een van de aandachtspunten. 

Binnen de commissie Landbouw verdedig ik met onze fractie de belangen van onze Vlaamse familiale landbouw en het behoud van onze schaarse open ruimte. Daarnaast houd ik me ook bezig met het spanningsveld landbouw-natuur-klimaat. Ik vertrek daarbij van het uitgangspunt dat we de landbouwer daarbij als partner en bondgenoot moeten beschouwen in de strijd tegen de Klimaat- en Milieu uitdagingen en niet moeten meegaan in de valse tegenstelling die door sommigen wordt geschetst. 

Een goed beleid staat of valt met een sluitende begroting. In de commissie Financiën waak ik er mee over dat er geen schulden worden afgewenteld op volgende generaties. Het is onze plicht om spaarzaam en efficiënt om te gaan met het ons toevertrouwde belastinggeld. In deze commissie zal ik de komende jaren ook initiatieven nemen rond administratieve vereenvoudiging en digitalisering van de Vlaamse dienstverlening.

Tot slot volg ik als plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare werken samen met collega Inez De Coninck ook de regionale mobiliteitsdossiers op. 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II)

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Hilâl Yalçin en Arnout Coel
1310 (2021-2022) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs en overige organisatorische aspecten van het hoger onderwijs

van Koen Daniëls, Brecht Warnez, Gwendolyn Rutten, Karolien Grosemans, Loes Vandromme en Arnout Coel
1337 (2021-2022) nr. 3

Amendement op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXXII

van Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin en Annabel Tavernier
1278 (2021-2022) nr. 5

Recente vragen

Schriftelijke vraag Relanceplan Vlaams Veerkracht - Projectoproep 'samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector'

van Arnout Coel aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
640 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Landbouwbedrijven Vlaams-Brabant - Impact definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

van Arnout Coel aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
754 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2022 - Herinrichting Mechelsesteenweg (N26), kruispunt Molenweg Herent

van Arnout Coel aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1214 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over luchtreiniging in scholen

van Elisabeth Meuleman aan minister Ben Weyts
3465 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het project 'luchtreiniging in de klas'

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
3495 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de ambities van de Vlaamse biosector voor de farm-to-forkstrategie

van Stijn De Roo aan minister Jo Brouns
3451 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2