Nog niet voor meteen

Momenteel wordt er voor het traject tot aan de Kortenbergse gemeentegrens een ontwerp uitgewerkt door een studiebureau in opdracht van Aquafin én in samenspraak met het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer. Hierbij gaat het zowel over het riolerings-, als het wegenisontwerp.

In de komende periode zal er in eerste instantie een faseringsoverzicht van de werken opgemaakt worden en moeten mogelijke omleidingsroutes in kaart gebracht worden. Nadien kan het wegenis- en rioleringsontwerp volledig afgewerkt worden. Tot slot zal er nog coördinatie nodig zijn tussen de nutsmaatschappijen alvorens de definitieve openbare aanbesteding voor de werken kan uitgeschreven worden.

Naar schatting zou dit alles gefinaliseerd zijn in het najaar van 2023. De daadwerkelijke opstart van deze werken is dus niet voor meteen en zal ook afgestemd moeten worden op de heraanleg van het traject E314-Oikotenweg.

Prijskaartje

Doordat Aquafin de aanbestedende overheid is in dit dossier (aandeel rioleringswerken is doorslaggevend) zal het het merendeel van de kosten dragen. AWV zal rond de 1 miljoen euro investeren in de wegeniswerken, die de veiligheid van de zwakke weggebruiker en de vlotte doorstroom van het openbaar vervoer ten goede zullen komen. De gemeente Herent bekijkt momenteel de aansluiting op het lokale fietsnetwerk. Mogelijks worden ze medefinancier voor dit aandeel van de werken.

Arnout Coel (N-VA): “De herinrichting van de Brusselsesteenweg moet op de langere termijn de volledige gewestweg vlotter en fietsveiliger maken. Ik volg het verder op in het Vlaams Parlement en houd in de gaten dat er rekening wordt gehouden met de input van handelaars en omwonenden. Vlotte toegankelijkheid van de handelszaken en veiligheid voor fietsers en voetgangers moeten daarbij hand in hand gaan.”